O programie

Opis elementów programu w wersji standardowej

Program dla młodzieży obejmuje układ dwóch mityngów, z których każdy trwa około 3,5 godziny zegarowej (4 godziny lekcyjne). W trakcie każdego mityngu przewidziane są dwie przerwy. Odstęp między mityngami powinien wynosić od kilku dni do dwóch tygodni. Metody aktywizujące wykorzystane w programie dostosowane są do pracy z dużą grupą – podobnie jak w innym znanym programie profilaktycznym „Noe”. W trakcie każdej części programu prowadzone są ćwiczenia aktywizujące, których uczestnicy otrzymują od realizatorów nagrody w podziękowaniu za zaangażowanie.

W trakcie pierwszego mityngu przedstawiane są elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania. Bardzo istotnym elementem pierwszego mityngu jest obrazowe przedstawienie pięknych, ale czasem groźnych sił, które budzą się we wnętrzu dojrzewającego człowieka. Pokazane są pozytywne aspekty budzących się z nową siłą impulsów seksualnych oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zakochaniem, a także złością i gniewem. Realizatorzy przedstawiają także groźne aspekty żywiołów seksualności, uczuciowości i agresji wskazując konkretne sposoby nauki oswajania tych sił i kierowania nimi.

W trakcie drugiego mityngu bliżej omawiane są zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym. Wyraźnie ukazane jest zarówno piękno seksualnej bliskości, jak też i szeroki wachlarz konsekwencji wczesnych kontaktów seksualnych – od bezpośrednich konsekwencji emocjonalnych, poprzez konsekwencje związane z budowaniem przyszłych związków, aż po konsekwencje zdrowotne. Kierowana jest do młodzieży wyraźna zachęta do wstrzemięźliwości od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego i kontaktów genitalnych. Osobną troską objęte są osoby, które w wyniku cudzego przymusu, lub też własnych decyzji, podjęły już kontakty seksualne. W sposób bardzo wyraźny przedstawiona jest wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji. Ukazana jest siła presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią. Podjęty jest problem zachowań agresywnych i uprzedmiatawiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami. Na końcu programu odbywa się Festiwal Wyspy Skarbów, który podsumowuje i umacnia treści całego programu umieszczając najaktywniejszą młodzież niejako po stronie realizatorów. Festiwal jest elementem, w którym sama młodzież formułuje przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników.

W różnych momentach programu prezentowane są wybrane wyniki badań nad postawami młodzieży. Wybór wyników opiera się na kryterium profilaktycznej przydatności przekazania ich młodzieży. W większości są to te wyniki, które pokazują dojrzałość i rozsądek młodych ludzi. W ten sposób spełniona zostaje zasada, że trwałe efekty oddziaływań uzyskać można tylko z pracy na pozytywach.

Najważniejsze treści programu ilustrowane są zrównoważonymi świadectwami nieco starszych od uczestników współrealizatorów programu (zaproszeni studenci), rekrutowanych spośród najbardziej dojrzałych animatorów i członków wspólnot i organizacji młodzieżowych. Rekrutacja takich współpracowników stanowi jedno z najtrudniejszych i najbardziej czasochłonnych zadań zespołu realizatorów.

Spotkanie dla rodziców trwa 1-1,5 godziny. Może się ono odbywać zarówno przed, jak i po mityngach dla młodzieży. W trakcie spotkania prezentowany jest zakres celów programu „Archipelag Skarbów”. Omówione są wyniki badań nad młodzieżą. Komentarz prowadzącego zawiera wiele wskazówek co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie. Szczególny akcent położony jest na typową piętę achillesową rodziców, jaką jest nieumiejętność rozmawiania z dorastającymi dziećmi o sprawach miłości i seksualności. Spotkanie z rodzicami ma formę wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami.

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej trwa minimum 2 godziny, chociaż jest możliwe zamówienie dłuższego szkolenia. Jeśli jest prowadzone w krótkiej formie, ma ono charakter wykładu urozmaiconego prezentacją multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. W trakcie szkolenia prezentowane są cele programu „Archipelag Skarbów”, wyniki badań nad młodzieżą wraz ze wskazówkami dotyczącymi szkolnej pracy profilaktycznej, oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej. Szkolenie to może stanowić bardzo cenny przyczynek do dostosowania szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego do mentalności obecnego młodego pokolenia.

Jeśli program jest realizowany jest w danej szkole po raz pierwszy główny cel szkolenia można określić jako dekonstrukcję niektórych mitów współczesnej profilaktyki oraz uwrażliwienie nauczycieli na wnioski płynące z badań ewaluacyjnych nad skutecznymi programami.

Jeśli program jest realizowany po raz kolejny, Rada Pedagogiczna jest wówczas elementem opcjonalnym.

Opis elementów programu w wersji rozszerzonej

Założeniem wersji rozszerzonej jest lepsze wykorzystanie potencjału nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Program „Archipelag Skarbów” jest silnym impulsem pozytywnie poruszającym młodzież i całe środowisko szkolne. Realizatorzy programu wielokrotnie pytani byli przez rodziców i nauczycieli o jakieś materiały pozwalające kontynuować pracę profilaktyczną na bazie poruszenia wywołanego przez jego realizację.

Realizacja wersji rozszerzonej wymaga niedługiego szkolenia dla Rady Pedagogicznej, którego celem jest udzielenie instrukcji jak korzystać z poszczególnych materiałów i konspektów.

Realizacja wersji rozszerzonej nie jest obowiązkowa. Szkoła ma wybór między wersją standardową, a rozszerzoną

Oto elementy wersji rozszerzonej:

  1. Zestaw dwóch konspektów dla wychowawców klas do realizacji po programie „Archipelag Skarbów”
  2. Zestaw trzech konspektów z prezentacjami multimedialnymi dla nauczyciela WDŻ do realizacji po programie „Archipelag Skarbów”.
  3. Zestaw materiałów pozwalających rozwinąć w szkole „Wolontariat Archipelagu Skarbów” składający się z:
  • Opisu proponowanej struktury organizacyjno-formalnej wolontariatu
  • Konspektu pierwszych dwóch spotkań dla wolontariuszy
  • Prezentacji multimedialnej na pierwsze spotkanie
  • Plakatu reklamującego „Wolontariat Archipelagu Skarbów”
  • Zestawu 15 „T-shirtów” (3 różne wzory) z hasłami i symbolami nawiązującymi do treści programu.
Nasza strona, jak kaźda inna, korzysta z plików COOKIE.
Wykorzystujemy je głównie do tworzenia statystyk oglądalności strony.
Korzystając z tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie przez nas plików COOKIE.